1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Agentskapsreg

Agentskapsreg is die gedeelte van handelsreg (besigheidsreg) wat van toepassing is op die regsbetrekkings tussen ’n persoon, die agent genoem, wat daartoe gemagtig is om namens ’n ander persoon, die prinsipaal genoem, op te tree. Die agent word gemagtig om regsverhoudings met ’n derde party aan te gaan. Kortliks kom dit neer op ’n regsverhouding tussen ’n prinsipaal en ’n agent, terwyl die prinsipaal die agent uitdruklik of stilswyend magtig om onder sy beheer en namens hom op te tree. Die agent moet dus namens die prinsipaal onderhandel of moet die prinsipaal en derde party in ’n kontraktuele verhouding bring.

Hierdie regsgebied verdeel en reguleer die verhoudings tussen:

Agente en prinsipale

• Agente en die derde partye met wie hulle namens hulle prinsipale onderhandel.
• Agente en die derde partye, as die agente beweer dat hulle namens die prinsipaal optree.

Besoek asb. ook en verwys na Handelsreg hierbo en Kontraktereg, Sport en Sportreg hieronder aangesien dit verwante onderwerpe is.

 

Terug na definisies