1. Greek Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  2. Italian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  3. Russian Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  4. German Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated
  5. Afrikaans Kaapstad Prokureurs - Itzeck Incorporated
  6. English Cape Town Lawyers - Itzeck Incorporated

Boureg

Boureg is ’n regsgebied wat aangeleenthede behandel wat met die bou van geboue en verwante gebiede te doen het. Dit dek ’n wye reeks regsaangeleenthede, insluitende kontraktereg, verbande en verpanding, waarborge en sekerhede, pandregte en sekerheidsregte, tenders, konstruksieeise, en verwante konsultasiekontrakte. Boureg raak baie deelnemers in die boubedryf, insluitende finansiële instellings, landmeters, argitekte, bouhere, ingenieurs, bouwerkers en beplanners.

Boureg is op algemene regsbeginsels en metodes opgebou en sluit die regulerende raamwerk in (insluitende betalingssekerheids-, beplannings-, omgewings- en bouregulasies); kontrakmetodes en –keuse (insluitende tradisionele en alternatiewe kontrakvorms); aangeleenthede rakende subkontrakte, gronde vir regsvorderings, en aanspreeklikheid wat uit kontrakte, nalatigheid en ander redes spruit; versekering en betalingssekerheid; beslegting en vermyding van geskille.
Boureg het in ’n selfstandige regsgebied ontwikkel en verskil van die tradisionele gebiede as ’n onderafdeling van projekfinansiering, onroerende eiendom of korporatiewe reg. Daar is dikwels ’n sterk verband tussen bou- en energiereg en tussen olie- en gasreg.


Terug na definisies